(Eesti) Ülle Meistri juubelinäitus

Ülle Meistri juubelinäitus1. det­sem­brist 2018. a kuni 10. jaan­uar­i­ni 2019. a Tapa lin­naraa­matuko­gus Ülle Meistri ju­ube­linäi­tus.

3. det­sem­bril 2018 kell 8 avatakse Tapa lin­naraa­matuko­gus Ülle Meistri ju­ube­linäi­tus. Raa­matukogu teisel ko­r­rusel on väl­jas kun­st­niku poolt väl­ja val­i­tud raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonid, mille keskmes on val­davalt muinasju­tud. Es­ime­sel ko­r­rusel ek­sponeer­i­takse lood­use teemal­isi akvarelle.

Ku­raa­tor Vi­ive Noor:

Sama va­balt, kui vesivärvide­ga, käib Ülle Meis­ter üm­ber ka pastel­lide ja värvipli­iat­site­ga. Tema soo­jad ja maalähedased pil­did võlu­vad ühtvi­isi lap­si ja täiskas­vanuid. Tun­tud on tema looma­jut­tudele tehtud pil­did, lood­ust ar­mas­tades ja tun­des ei valmista talle min­git raskust selle ku­ju­t­a­mine il­lus­trat­sioonidel. Aga kõige kõrge­mat tun­nus­tust vääri­vad tema uhked pastellpli­iat­site­ga tehtud pil­did er­inevatele muinasjut­tudele. Hea kolori­idi­ga jõulised ja vei­di tumedapoolsed pil­did so­bi­vad su­urepäraselt ilmes­ta­ma muis­ten­deid ja leg­ende ja sünge­maid muinasjutte. Printses­sid seev­as­tu ei ku­u­lu kind­lasti kun­st­niku lem­mik­tege­laste hulka.”

Ülle Meistri juubelinäitusÜlle Meis­ter (1948) on lõpetanud Eesti Ri­ik­liku Kun­sti­in­sti­tu­u­di 1973. aastal graafi­ka eri­ala raa­matuku­jun­da­ja-il­lus­traa­to­ri­na. Tä­naseks on ta il­lus­treer­in­ud üle 130 laster­aa­matu ja õpiku. Vi­imati il­musid tema pil­did Sulev Olli raa­ma­tus „Viru­maa vig­uri­ga lood” (Purtse Jõe Aren­duskeskus, 2017). Lisaks on kun­st­nik tein­ud koost­ööd mit­mete teiste il­lus­traa­torite­ga. Ka­hel ko­r­ral on ta pälv­in­ud teise koha Nuk­it­sa konkur­sil (1998. ja 1994. aastal), töid on ko­r­du­valt auhin­natud ka Eesti kaunei­mate raa­matute konkurssidel.

Alates 1974. aas­tast on Meis­ter os­alenud näi­tus­tel lisaks Eestile 17 ri­igis, seal­hul­gas Columbias, Iraa­nis, Jaa­pa­nis, Ju­goslaavias, Sak­samaal, Su­urbri­tan­nias ja mu­jal. Tema tööd asu­vad lisaks lastekir­jan­duse keskuse il­lus­trat­sioonikogule ka Eesti Rahvus­raa­matukogu kun­stiko­gus ja er­akogudes üle maail­ma. Ülle Meis­ter on Eesti Kun­st­nike Li­idu, Eesti Ak­varel­lis­tide Ühen­duse, Eesti Ku­jun­dus­graafikute Li­idu ning IBBY Eesti os­akon­na liige.