Eesti keel on kui lendlev lumehelves kena talvepäeva säras

Raamatuväljapanek "Eesti keel on kui lendlev lumehelves kena talvepäeva säras"14. jaa­nua­rist 15. veebruari­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ees­ti keel on kui lend­lev lu­me­hel­ves kena tal­ve­päe­va sä­ras“.

Ees­ti kee­le aas­ta 2019 tä­his­tab ees­ti kee­le sea­dus­ta­mist rii­gi­kee­le­na sa­jand ta­gasi. Väl­ja­pa­ne­kul on raa­ma­tud ees­ti kee­lest ja mee­lest, nu­ti­kad va­na­sõ­nad ning 2009. a kee­le­tal­gu­tel ko­gu­tud ilu­sad ees­ti­keel­sed laused.