Et rada ei rohtuks

Rändnäitus “Et rada ei rohtuks”15. jaa­nua­rist 8. veebruari­ni 2019. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ränd­näi­tus “Et rada ei roh­tuks”.

2017. aas­ta su­vel rän­da­sid ju­tu­vest­ja Pi­ret Päär ja fo­tograaf Maar­ja Urb Ees­ti­maal rin­gi ja ko­gusid mä­les­tusi 20. sa­jan­di ju­tu­vest­mise tra­dit­sioo­ni kohta.

Näi­tu­se­le on väl­ja no­pi­tud vaid mõ­ned mä­les­tus­te kil­lu­ke­sed, mis ehk ai­ta­vad ju­ha­ta­da vaa­ta­ja ja lu­ge­ja tema oma mä­lu­maas­ti­ku­le. Tore, kui sel­lest ära­tund­mi­sest sün­niks mõ­nus ju­tus­ta­mi­ne lä­he­das­te seltsis või te­kiks soov kü­las­ta­da oma su­gu­võ­sa va­na­sid, kin­ki­da nei­le na­tu­ke aega ja kuu­la­ta lugusid.

Lugu ootab rää­ki­jat, rada kõn­di­jat, siis pole ka­du­mise-roh­tu­mise ohtu.

Idee ja teos­tus – Pi­ret Päär
Fo­tod – Maar­ja Urb
Ku­jun­dus – Kris­ti Kangilaski