(Eesti) Et rada ei rohtuks

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Rändnäitus “Et rada ei rohtuks”15. jaan­uar­ist 8. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Sak­si raa­matukogu ränd­näi­tus “Et rada ei ro­htuks”.

2017. aas­ta su­v­el rän­dasid ju­tu­vest­ja Piret Päär ja fo­tograaf Maar­ja Urb Ees­ti­maal rin­gi ja ko­gusid mäles­tusi 20. sa­jan­di ju­tu­vest­mise tra­dit­siooni kohta.

Näi­tuse­le on väl­ja no­pi­tud vaid mõned mäles­tuste kil­lukesed, mis ehk aitavad juhata­da vaata­ja ja luge­ja tema oma mälumaastikule. Tore, kui sell­est äratund­mis­est sün­niks mõnus ju­tus­t­a­mine lähedaste selt­sis või tekiks soov külas­ta­da oma sug­u­võsa vanasid, kinki­da neile natuke aega ja ku­u­la­ta lugusid.

Lugu ootab rääk­i­jat, rada kõndi­jat, siis pole kad­u­mise-ro­h­tu­mise ohtu.

Idee ja teostus — Piret Päär
Fo­tod — Maar­ja Urb
Ku­jun­dus — Kristi Kangilaski