Kalender – meie ajaarvamissüsteem

2.–28. jaa­nua­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Ka­len­der – meie aja­ar­va­mis­süs­teem“.

Ka­len­der on kin­del ajaarvamissüsteem.
Rah­va­pä­ra­ses aja­ar­ves­tuses on kuu­faase mit­me­su­gus­te töö­de ja toi­me­tus­te orien­tii­ri­na tä­ni­ni olu­li­seks pee­tud (kuu­loo­mi­ne toob il­ma­muu­tust, noor­kuu aeg on kas­vu­sood­ne). Ole­me har­ju­nud, et Kuu nel­ja vee­ran­dit mär­gi­tak­se ka trü­ki­ka­lend­ri­tes, nii­sa­mu­ti päi­ke­se­tõu­su ja loo­ja­mi­ne­ku kel­la­ae­gu, et aas­ta algab 1. jaa­nua­rist ning seda ar­ves­ta­tak­se päi­ke­se­ka­lend­ri järgi.
Li­saks eri­ne­va­te ae­ga­de ka­lend­ri­te­le on näi­tu­sel ka 2003. a Tapa güm­naa­siu­mi las­te joo­nis­ta­tud pilti­de­ga kalender.