(Eesti) Kalender — meie ajaarvamissüsteem

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

2.–28. jaan­uar­i­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Kalen­der — meie ajaar­vamis­süs­teem”.

Kalen­der on kindel ajaarvamissüsteem.
Rah­vapäras­es ajaar­ves­tus­es on ku­u­faase mitmesu­g­uste tööde ja toime­tuste ori­en­ti­i­ri­na täni­ni oluliseks pee­tud (ku­u­loomine toob il­ma­muu­tust, noorkuu aeg on kasvu­soodne). Oleme har­junud, et Kuu nel­ja veeran­dit mär­gi­takse ka trükikalen­drites, ni­isamu­ti päike­setõusu ja loo­jamineku kel­laaegu, et aas­ta al­gab 1. jaan­uar­ist ning seda ar­ves­tatakse päike­sekalen­dri järgi.
Lisaks er­inevate ae­gade kalen­dritele on näi­tusel ka 2003. a Tapa güm­naa­si­u­mi laste joon­istatud piltide­ga kalender.