[:et]Kratijuttudest Pailapsiinini[:]

[:et]

Kristina Reineller (foto: Anna Aurelia Minev, err.ee)7. jaa­nua­rist 1. veebruari­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kra­ti­jut­tu­dest Pai­lap­siini­ni”.

4. jaa­nua­ril tähis­tab oma 50. sün­ni­päe­va kunst­nik Kris­ti­na Rei­nel­ler, kes on joo­nis­ta­nud pil­te mit­me­tes­se las­te­raa­ma­tu­tes­se. Üks tun­tu­maid on Eno Raua las­te­raa­mat “Peep ja sõnad” ja vii­ma­ti ilmu­nud Ene-Maris Tali las­te­raa­mat “Pai­lap­siin”, mil­le­st on teh­tud ka lastenäidend.

[:]