(Eesti) Linn, kus me elasime. Jalutuskäik koos Ilmar Talvega tema kodulinnas

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Fotonäitus "Linn, kus me elasime. Jalutuskäik koos Ilmar Talvega tema kodulinnas."18. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas fo­tonäi­tus “Linn, kus me elasime. Ja­lu­tuskäik koos Il­mar Talve­ga tema kodulinnas.”

Tä­navu tähis­tame et­noloo­gi ja kir­janiku Il­mar Talve 100. sün­ni­aastapäe­va. Sel puhul vaatame rin­gi tema lapsepõlve ja noorusae­gade lin­nas Tapal. Fo­tod pärinevad Tapa muu­se­u­mi kogud­est ja lin­napilti iseloomus­tavad tek­stikatked on võe­tud Il­mar Talve au­to­bi­ograafil­is­est teosest “Ke­vad Eestis”.