Sõbrad ja sõprus

6. veebruarist 4. märt­si­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Sõb­rad ja sõp­rus“.

Tead­mised ja tar­ku­sed sõb­ra­päe­va aja­loost. Nel­jan­da a klas­si loo­me­töö­na val­mi­nud reeg­lid hea­le sõb­ra­le. Saab lu­ge­da ka Tapa Güm­naa­siu­mi prae­gus­te ja en­dis­te las­te luu­le­tusi sõp­ra­dest ja sõp­ru­sest. Head raa­ma­tu­lood ai­ta­vad sõp­rust väärtustada.

Li­saks on väl­ja pan­dud sõb­ra­päe­va-tee­ma­li­sed raa­ma­tud, ju­tud ja luu­le­tu­sed sõp­ru­sest ning ar­mas­tu­sest, tee­ma­ko­ha­sed meis­ter­da­mise raa­ma­tud ja ajakirjad.