Hakkame sõnu sättima

Raamatunäitus "Hakkame sõnu sättima"4.–28. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­guss raa­ma­tu­näi­tus „Hak­ka­me sõnu sät­ti­ma“.

Ha­ri­dus- ja Teadus­ministeerium kuu­lu­tas 2019. aas­ta ees­ti kee­le aas­ta­ks, et väär­tus­ta­da ees­ti keelt ning tä­his­ta­da ees­ti kee­le sea­dus­ta­mist rii­gi­kee­le­na sada aas­tat ta­gasi. Meie näi­tu­selt leiab 2008. aas­ta kee­le­tal­gu­tel väl­ja va­li­tud 10 ise­loo­mu­li­ku­mat ja hu­vi­ta­va­mat ees­ti­keel­set lau­set. Sa­mu­ti va­na­sõ­na­de, mõis­ta­tus­te ja kõ­ne­kään­du­de raa­ma­tu­id. Näi­tu­se­ga tä­his­ta­me ema­kee­le­päe­va ja ees­ti kee­le aastat.