Sirgjoonelise luulerokkari hõõguvad read. Wimberg ehk Jaak Urmet

Raamatuväljapanek "Sirgjoonelise luulerokkari hõõguvad read. Wimberg ehk Jaak Urmet"13. märt­sist 5. ap­ril­li­ni 2019. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sirg­joo­ne­li­se luu­le­rokka­ri hõõ­gu­vad read. Wim­berg ehk Jaak Urmet“.

Li­saks peal­kir­jas esi­ne­va­le ise­loo­mus­tuse­le on Wim­berg ka proo­sa­kir­ja­nik, stse­na­rist, te­le­saa­de­te juht ja toi­me­ta­ja, kir­jan­dus­loo­la­ne ning veel pal­ju muud­ki. Väl­ja­pa­nek on täien­duseks Jaak Ur­me­ti koh­tu­mise­le Jä­ne­da lu­ge­ja­te­ga 2. aprillil.