Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus11. märt­sist 23. ap­ril­li­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas „Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus“.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitusTapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu (Koo­li 6) II kor­ru­sel saab 23. ap­ril­li­ni vaa­da­ta Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­te vär­vi­kaid eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes teos­ta­tud töid. Üle­vaa­te­näi­tu­sel on väl­jas lä­bi­lõi­ge õpi­las­te vii­ma­se aas­ta töö­dest-te­ge­mis­test. Õpilasi ju­hen­da­sid kuns­ti­õpe­ta­jad Liina Kald, Katrin Lee­te ja Re­nee Aua.

Õpe­ta­ja­te Liina ja Kartri­ni väi­ke näitusetutvustus:

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

Näi­tu­sel on üle­val vii­ma­se aas­ta jook­sul val­mi­nud põ­ne­vad tööd. Näha saab eri­ne­vas teh­ni­kas teh­tud taie­seid õpi­las­telt va­nu­ses 7–18 elu­aas­tat. Näi­tu­sel on au­ko­hal ke­va­del val­mi­va trü­ki­tud täis­kaar­di­pa­ki es­ma­esit­lus ori­gi­naal­ver­sioo­nis. Nen­de joo­nis­ta­mi­sest võt­sid osa kuns­ti­osa­kon­na kesk­mise ja va­nema va­nu­se­rüh­ma õpi­lased, sa­mu­ti õpe­ta­jad Katrin Lee­te, Re­nee Aua ja Liina Kald. Sa­mu­ti on üle­val põ­ne­vad tööd, kus õpi­lased proo­vi­sid joo­nis­ta­da nii­di­ga pui­du­le, abiks nae­lad, haa­mer ja lii­va­pa­ber. Ta­va­li­selt ka­su­ta­tak­se seda teh­ni­kat ruu­mi­ku­jun­duses suu­rel pin­nal, aga meie alus­ta­si­me väi­ke­se for­maa­di­ga. Li­saks on näha pal­ju muud meie las­te ja noor­te fan­taa­sia­rik­kast iga­päe­va­tööst, nagu näi­teks kuiv­pas­tel­liga kas­se ja se­ga­teh­ni­kas teh­tud lõ­busaid laevasõite.“