(Eesti) Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus11. märt­sist 23. aprilli­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas “Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­lastööde näi­tus”.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitusTapa Val­laraa­matukogu (Kooli 6) II ko­r­rusel saab 23. aprilli­ni vaa­da­ta Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­laste värvikaid er­inevates tehnikates teostatud töid. Ül­e­vaatenäi­tusel on väl­jas lä­bilõige õpi­laste vi­imase aas­ta töödest-tegemis­test. Õpi­lasi juhen­dasid kun­stiõpeta­jad Li­ina Kald, Ka­trin Leete ja Re­nee Aua.

Õpeta­jate Li­ina ja Kar­tri­ni väike näitusetutvustus:

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

Näi­tusel on ül­e­val vi­imase aas­ta jook­sul valmin­ud põnevad tööd. Näha saab er­inevas tehnikas tehtud taie­seid õpi­lastelt vanus­es 7–18 elu­aa­s­tat. Näi­tusel on auko­hal ke­vadel valmi­va trük­i­tud täiskaardi­pa­ki es­mae­sitlus orig­i­naalver­sioo­nis. Nende joon­istamis­est võt­sid osa kun­stiosakon­na keskmise ja vane­ma vanuserüh­ma õpi­lased, samu­ti õpeta­jad Ka­trin Leete, Re­nee Aua ja Li­ina Kald. Samu­ti on ül­e­val põnevad tööd, kus õpi­lased proo­visid joon­ista­da ni­idi­ga puid­ule, abiks nae­lad, haamer ja li­iva­paber. Tavaliselt ka­su­tatakse seda tehnikat ru­umiku­jun­dus­es su­urel pin­nal, aga meie alus­tasime väikese for­maadi­ga. Lisaks on näha palju muud meie laste ja noorte fan­taasiarikkast igapäe­vatööst, nagu näiteks kuiv­pastel­li­ga kasse ja segatehnikas tehtud lõbu­said laevasõite.“