(Eesti) Harrastusfotograaf Ilmar Mesi loodusfotode näitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Harrastusfotograaf Ilmar Mesi loodusfotode näitusHarrastusfotograaf Ilmar Mesi loodusfotode näitus28. vee­bru­ar­ist 26. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus Har­ras­tus­fo­tograaf Il­mar Mesi lood­us­fo­tode näi­tus.

Pildimees Il­mar Mesi on lood­us­es li­ikudes aina imetlenud Ees­ti­maa lood­use ilu. Imekau­nis on aas­taae­gade va­hel­du­mine. Täi­esti er­inevaid tun­deid, mõt­teid ja emot­sioone an­navad er­inevad paigad ja kooslused. Lood­usel on alati mida­gi uut ja seni mit­teko­ge­tut varuks. Igas het­kes on oma emot­sioon ja tunne, mis tuleb vaid pil­di sisse panna.