Järjest loe: pokud ja nurmenukud!

Raamatuväljapanek "Järjest loe: pokud ja nurmenukud!"29. ap­ril­list 24. mai­ni 2019. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jär­jest loe: po­kud ja nurmenukud!“

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek, mis peaks in­nus­ta­ma õpilasi osa­le­ma ke­va­dis­tes loo­dus­vaat­lus­tes. Po­ku­maa kut­sub üles loen­da­ma oma ko­du­kan­di po­kusid ning re­gist­ree­ri­ma neid lehel pokumaa.ee. Ees­ti­ma Loo­duse Fond koos­töös Tar­tu Üli­koo­li tead­las­te­ga är­gi­tab aga ot­si­ma üles ning mää­ra­ma nur­me­nuk­ke oma kam­paa­niaga „Ees­ti ot­sib nurmenukke“.