Kevade kutse

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Ke­va­de kut­se“.

Ke­va­de kas­va­mist pidi tõu­seb tae­vas kõr­ge­ma­le, päi­ke on ere­dam ja loo­dus­se il­mub üha uusi vär­ve. Veed lä­he­vad liik­ve­le, väl­ja il­mu­vad pun­gad, siis le­hed ja õied. Õhk muu­tub kar­gest ker­geks. Just see­pä­rast on ke­va­det sa­ge­li pee­tud luu­le­ta­ja­ile eri­ti ins­pi­rat­sioo­ni­rohkeks aastaajaks.