(Eesti) Porkuni järve ilu ja valu

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

8. maist 7. ju­uni­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Porku­ni järve ilu ja valu”.

Porku­ni järv on al­lika­toite­line nel­jast os­ast koos­nev paisjärv, mis asub Lääne-Viru­maal Pan­di­vere kõr­gustikul. Jär­vest saab al­guse Val­ge­jõ­gi ning omapäraselt kõiku­va vee­taseme tõt­tu on järv ka täielikult kuiv­aks jäänud. Näi­tus il­lus­treerib väikese järve ilu ja valu 2018. a. Fo­tografeer­in­ud Ella Vikk.