Loe lill õitsema

„Loe lill õitsema“

1. juu­nist 29. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas „Loe lill õit­se­ma“.

Loe lill õit­se­ma“ on võist­lus, kus osale­vad sü­gi­sel 2. – 4. klas­si mi­ne­vad Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­lased. Võist­lus seis­neb sel­les, et lap­sed loe­vad kol­me su­ve­kuu jook­sul raa­ma­tu­id ja pa­ne­vad loe­tud raa­ma­tu­te peal­kir­jad kir­ja meie poolt val­mis lõi­ga­tud lille­le­he­kes­te­le. Lap­sed klee­bivad le­he­ke­sed suu­re pa­pist alu­se pea­le lil­leks. Mida roh­kem loe­tud raa­ma­tu­id, seda suu­re­maks lil­led muu­tu­vad. Võt­jaks on klass, kes loeb suve jook­sul kõi­ge roh­kem raa­ma­tu­id. Või­du­ar­ves­tuses ei ole olu­li­ne, kas laps on klas­sis A, B või C ehk siis osa­le­ja­teks on kolm mees­kon­da: 2. klas­si mi­ne­jad, 3. klas­si mi­ne­jad ja 4. klas­si mi­ne­jad. Sep­temb­ris an­na­me las­te­le üle­vaa­te võist­luse tu­le­mus­test ja võit­ja­klas­si ootab ees üllatus.