(Eesti) Loe lill õitsema

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

“Loe lill õitsema”

1. ju­u­nist 29. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu las­teosakon­nas “Loe lill õit­se­ma”.

Loe lill õit­se­ma” on võistlus, kus os­al­e­vad sügisel 2. — 4. klas­si minevad Tapa Güm­naa­si­u­mi õpi­lased. Võistlus seis­neb sell­es, et lapsed lo­e­vad kolme su­vekuu jook­sul raa­ma­tu­id ja panevad loe­tud raa­matute pealkir­jad kir­ja meie poolt valmis lõi­gatud lil­lele­hekestele. Lapsed klee­bi­vad lehekesed su­ure pa­pist aluse peale lilleks. Mida rohkem loe­tud raa­ma­tu­id, seda su­ure­maks lilled muu­tu­vad. Võt­jaks on klass, kes loeb suve jook­sul kõige rohkem raa­ma­tu­id. Võid­uar­ves­tus­es ei olé olu­line, kas laps on klas­sis A, B või C ehk siis os­ale­jateks on kolm meeskon­da: 2. klas­si mine­jad, 3. klas­si mine­jad ja 4. klas­si mine­jad. Sep­tem­bris an­name lastele ül­e­vaate võistluse tule­mustest ja võit­jak­las­si ootab ees üllatus.