(Eesti) Nutika raamatukoguhoidja väljakutse

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

6. maist 14. ju­uni­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek “Nu­ti­ka raa­matukoguhoid­ja väl­jakutse”.

Raa­matuko­gus käib palju külas­ta­jaid ja va­hel tuleb ette oluko­r­di kui luge­ja küsib hu­vi­tavalt: ma ei tea, mis raa­mat see oli, aga selle kaanel oli min­gi maja. Oli vist väike maja … Või tege­likult üsna suur maja! Üh­esõ­na­ga maja pilt. Ei, mida­gi muud ma sell­est raa­ma­tust ei mäle­ta. Oli see nüüd su­ve­ma­ja, järve­ma­ja, ko­du­ma­ja, li­b­lika­ma­ja, kaardi­ma­ja, mäles­tuste maja, klaas­ma­ja või ma­ha­jäe­tud maja …