Hakkame sättima! Eesti laulupidu – 150

3.–28. juu­ni­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Hak­ka­me sät­ti­ma! Ees­ti lau­lu­pi­du – 150“.

2019. aas­tal möö­dub 150 aas­tat esi­me­sest lau­lu­peost ja toi­mub juba 20. tant­su­pi­du. Ees­ti lau­lu­pi­du on sün­di­nud ar­mas­tu­sest meie maa ja kee­le vas­tu. Ees­ti lau­lu­peo tra­dit­sioon on kan­tud UNESCO inim­kon­na suu­li­se ja vaim­se pä­ran­di meist­ri­teos­te nimekirja.