Inimene, kes meeldib lastele – Ilmar Tomusk

17. juu­nist 12. au­gus­ti­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus „Ini­me­ne, kes meel­dib las­te­le – Il­mar To­musk“.

28. juu­nil tä­his­tab las­te­kir­ja­nik ja kee­le­ins­pekt­sioo­ni di­rek­tor Il­mar To­musk oma 55. sün­ni­päe­va. Tema las­te­raa­ma­tud on päl­vi­nud mit­meid au­hin­du, kõik on lust­li­kud ja la­du­sa kir­ja­vii­siga lood. So­bivad lu­ge­miseks nii suur­te­le kui väikestele