Minu arm

17. juu­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Minu arm“.

XX­VII lau­lu- ja XX tant­su­peo juht­mõ­te on “Minu arm“. Need sõ­nad puu­du­ta­vad kõi­ki meid isik­li­kult ning iga­üks teab ise nen­de tä­hen­dust. Ly­dia Koi­du­la su­lest sai neist ot­se­kui aja­tu hümn isa­maa-ar­mas­tuse­le, mis on rah­vast ras­ke­tel ae­ga­del ühen­da­nud oma maad hoid­ma ning aina uueks looma.
XX­VII lau­lu- ja XX tant­su­peol “Minu arm” tä­his­ta­me kaht suurt juu­be­lit – 2019. aas­tal möö­dub lau­lu­peo sün­nist 150 aas­tat ning 85-aas­ta­ne tant­su­pi­du toi­mub ka­he­küm­nen­dat korda.
Üle­maa­li­se lau­lu­peo idee al­ga­ta­jaks ning üri­tu­se lä­bi­vii­jaks oli lau­lu­selts “Va­nemui­ne” ees­ot­sas Jo­hann Vol­de­mar Jann­se­ni­ga, kel­le 200. sün­ni­aas­ta­päe­va tä­hista­ti 16. mail.