(Eesti) Minu arm

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

17. ju­u­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Minu arm”.

XXVII laulu- ja XX tantsu­peo juht­mõte on “Minu arm“. Need sõ­nad pu­udu­tavad kõi­ki meid isik­likult ning igaüks teab ise nende tähen­dust. Ly­dia Koidu­la sulest sai neist ot­sekui ajatu hümn isamaa-ar­mas­tuse­le, mis on rah­vast ras­ke­tel ae­gadel ühen­danud oma maad hoid­ma ning aina uueks looma.
XXVII laulu- ja XX tantsu­pe­ol “Minu arm” tähis­tame kaht su­urt ju­ube­lit – 2019. aastal möö­dub laulu­peo sün­nist 150 aa­s­tat ning 85-aas­tane tantsupidu toimub ka­heküm­nen­dat korda.
Üle­maalise laulu­peo idee al­gata­jaks ning üri­tuse läbivi­i­jaks oli lauluselts “Vane­muine” eesot­sas Jo­hann Volde­mar Jannseni­ga, kelle 200. sün­ni­aastapäe­va tähis­ta­ti 16. mail.