Nutivaba suvi

Väl­ja­pa­nek „Nu­ti­va­ba suvi“

1. juu­list 30. au­gus­ti­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Nu­ti­va­ba suvi“.

Su­vel an­na­me nu­ti­sead­me­te­le puh­kust ja leiame va­hel­duseks muud vah­vat te­ge­vust. Kui ise ei oska mi­da­gi väl­ja mõel­da, siis tu­leb lei­da tee raa­ma­tu­ko­gus­se. Riiu­lil on mit­me­su­gu­seid raa­ma­tu­id män­gu­de ja meis­ter­da­mise koh­ta. Pea­le sel­le on või­ma­lik sõp­ra­de­ga rist­sõ­nu la­hen­da­da ja kaa­sa­ta sin­na ka oma pe­re­lii­ge. Head leid­mis­rõõ­mu ja lus­ti koos pe­re­ga tegutsemisel.