Vanad fotod jutustavad

26. juu­list 30. au­gus­ti­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Va­nad fo­tod ju­tus­ta­vad“.

Foto leiu­ta­mi­ne an­dis või­ma­lu­se en­dale maa­ilm koju kät­te tuua. Do­ku­men­taal­selt jääd­vus­ta­tud ku­ju­ti­sed võõ­ras­test pai­ka­dest, hu­vi­ta­va­test loo­dus­näh­tus­test, eri­ti oma su­gu­võ­sa puu­du­ta­va­test sünd­mus­test on aas­ta­küm­neid ri­kas­ta­nud meie ajalugu.