Mõni inimene ise ongi nagu muinasjutt. Edgar Valter 90

Kunst­nik Ed­gar Val­ter 2002. a
Foto: Mar­gus Ansu / EMF

12. au­gus­tist 27. sep­temb­ri­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Mõni ini­me­ne ise ongi nagu mui­nas­jutt. Ed­gar Val­ter 90.“

Ed­gar Val­ter on tun­tud las­te­kir­ja­nik, il­lust­raa­tor ja ka­ri­ka­tu­rist. 21. sep­temb­ril on kir­ja­ni­ku 90. sün­ni­aas­ta­päev. Kü­si­mu­se­le, kui­das kunst­ni­kust sai kir­ja­nik, on Ed­gar Val­ter vas­ta­nud: “Ol­les il­lust­ree­ri­nud õige mit­meid las­te­raa­ma­tu­id, tek­kis aja­pik­ku mõte ja soov püü­da ka ise las­te­le kir­ju­ta­da. Ot­se­seks ajen­diks sai Võ­ru­maa loo­dus, mil­le kes­kel juba pi­ke­mat aega elatud.”