Memmele ja taadile“

Raamatuväljapanek "Memmele ja taadile"
Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mem­me­le ja taadile“

29. au­gus­tist 13. sep­temb­ri­ni 2019. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mem­me­le ja taa­di­le“.

Väl­ja­pa­nek on pü­hen­da­tud va­naema­de­le ja va­na­isa­de­le, kel­le päe­va tä­his­ta­me 8. sep­temb­ril. Sel­lest raa­ma­tu­va­li­kust leia­vad lu­ge­mist va­na­va­nemad, aga ka nen­de lap­se­lap­sed. On õh­tu­jut­te ja mee­nu­tusi, ka nal­ja ning koos­te­ge­mise nõu­an­deid köö­gist ja aiast.