Salapärane taevast maapõhjani

Näitus "Salapärane taevast maapõhjani"
Näi­tus „Sa­la­pä­ra­ne tae­vast maapõhjani“

14. au­gus­tist 28. sep­temb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Sa­la­pä­ra­ne tae­vast maa­põh­ja­ni“.

Näi­tu­se ees­mär­giks on tut­vus­ta­da las­te­le ja noor­te­le Ees­ti­maa sa­la­pä­ra­se­mat kül­ge – si­du­da eri­ne­vaid pai­ku müü­ti­de ja vana-rah­va jut­tu­de­ga. Klaas­ka­pis on väl­jas pal­ju hu­vi­ta­vaid ja vär­vi­kaid raa­ma­tu­id, mida il­lust­ree­rivad loo­dus­li­kud as­jad nagu liiv, ki­vid ja teokarbid.