Loeme mängides

Näitus "Loeme mängides"
Näi­tus „Loe­me mängides“

2.–30. ok­toob­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Loe­me män­gi­des“.

Kui loed, saad tar­ge­maks. Kui aga loed män­gi­des, siis on pea­le­kauba lõ­bus ka. Nä­pu­män­ge män­gi­des are­neb fan­taa­sia, pa­ra­neb rüt­mi­ta­ju, laps õpib juur­de uusi sõnu. Mõ­ned män­gud jäl­le kohe nõuavad, et kõr­va­le peab lu­ge­ma mõn­da tar­ku­se­raa­ma­tut. Mõ­nel ju­hul on mäng raa­ma­tu põh­jal kok­ku pan­dud, mis an­nab hea või­ma­lu­se oma lem­mik­kan­ge­las­te­ga uusi seik­lu­si läbi teha.