(Eesti) Loeme mängides

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Loeme mängides"
Näi­tus “Loeme mängides”

2.–30. ok­too­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Loeme mängides”.

Kui loed, saad targe­maks. Kui aga loed mängides, siis on pealekau­ba lõbus ka. Näpumänge mängides areneb fan­taa­sia, paraneb rüt­mi­ta­ju, laps õpib ju­urde uusi sõnu. Mõned män­gud jälle kohe nõuavad, et kõr­vale peab luge­ma mõn­da tarkuser­aa­matut. Mõnel juhul on mäng raa­matu põh­jal kokku pan­dud, mis annab hea või­maluse oma lem­mikkan­ge­laste­ga uusi seik­lusi läbi teha.