Üks hea ehmatus

Näitus "Üks hea ehmatus"
Näi­tus „Üks hea ehmatus“

2.–30. ok­toob­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Üks hea eh­ma­tus“.

Pal­ju­des maa­il­ma rii­ki­des tä­his­ta­tak­se 31. ok­toob­ril Hal­lowee­ni. Ees­tis hak­kas see le­vi­ma 1980. aas­ta­tel. Sel­lel õh­tul käivad õu­dus­te­ge­las­teks kos­tü­mee­ri­tud lap­sed uk­selt uk­se­le maiu­seid kü­si­mas: „Trikk või komm“. See­ga tasub kü­lalis­te tu­lekuks en­nast ette val­mis­ta­da, et mit­te vem­bu osa­li­seks saada.