Halloween, kõigi pühakute õhtu – 31.10.2019

Näitus "<em>Halloween</em>, kõigi pühakute õhtu - 31.10.2019"
Näi­tus „Hal­loween, kõi­gi pü­ha­ku­te õhtu – 31.10.2019“

21. ok­toob­rist 1. no­vemb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Hal­loween, kõi­gi pü­ha­ku­te õhtu – 31.10.2019“.

Hal­loween (lü­he­ne­nud kuju ing­lis­keel­sest ni­me­tu­sest All Hal­lows’ Eve - „kõi­gi pü­ha­ku­te õhtu“) on lää­ne­krist­li­ku pü­ha­ku­te­päe­va (1. no­vem­ber) eelõh­tul 31. ok­toob­ril tä­his­ta­tav ka­lend­ri­täht­päev. Aja­loo­las­te ar­va­tes on sel­le juu­red tõe­näo­li­selt pa­gan­li­kes ja kel­di ri­tuaali­des. Hal­loween on eri­ti po­pu­laar­ne Põh­ja-Amee­ri­kas. Hal­loween’i jooks­mi­ne ehk trick-or-trea­ting toi­mub 31. oktoobril.