Kohtumisõhtu Gerda Kordemetsaga

Kohtumisõhtu Gerda Kordemetsaga - plakat
Koh­tu­mis­õh­tu Ger­da Kor­de­met­sa­ga – plakat

30. ok­toob­ril 2019. a kell 18.00 koh­tu­mis­õh­tu Ger­da Kor­de­met­sa­ga.

Tä­na­vu su­vel eten­dus Jä­ne­da Pul­li­tal­li­teat­ris Jaan Tät­te näi­dend „Õn­ne­lik tund“, mil­le la­vas­ta­jaks oli Ger­da Kor­de­mets. Koh­tu­misel Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus rää­gi­me sel­le la­vas­tuse sün­nist ning ka G. Kor­de­met­sa vara­se­ma­test töö­dest ja te­ge­mis­test te­le­vi­sioo­nis, teat­ris, fil­mi­alal ning raamatumaailmas.