(Eesti) Kohtumisõhtu Gerda Kordemetsaga

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Kohtumisõhtu Gerda Kordemetsaga - plakat
Ko­h­tu­misõh­tu Ger­da Ko­rdemet­saga — plakat

30. ok­too­bril 2019. a kell 18.00 ko­h­tu­misõh­tu Ger­da Ko­rdemet­saga.

Tä­navu su­v­el etendus Jäne­da Pul­li­tal­liteatris Jaan Tätte näi­dend “Õn­nelik tund”, mille lavas­ta­jaks oli Ger­da Ko­rdemets. Ko­h­tu­misel Jäne­da raa­matuko­gus räägime selle lavas­tuse sün­nist ning ka G. Ko­rdemet­sa varase­mat­est töödest ja tegemis­test tele­vi­sioo­nis, teatris, filmi­alal ning raamatumaailmas.