Risti soldati mõistatus. Sagadi paruni mõrvalood“

Kohtumine Ain Kütiga Tapa Vallaraamatukogus
Koh­tu­mi­ne Ain Kü­ti­ga Tapa Vallaraamatukogus

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gus (I kor­ru­se lu­ge­mis­saa­lis) 24. ok­toob­ril al­gu­se­ga 18.00 on arut­luse all „Ris­ti sol­da­ti mõis­ta­tus. Sa­ga­di pa­runi mõr­va­lood“. Kri­mi­naal­ro­maa­ni saa­mis­lu­gu ja ta­ga­maid avab au­tor Ain Kütt.

Kri­mi­naal­loo te­ge­vus viib lu­ge­ja 1828. aas­ta­s­se ja mit­mes­se mõi­sa, mis jäid prae­gu­se La­he­maa rah­vus­par­gi maa­de­le. On alust ar­va­ta, et aja­loo­la­se taus­ta­ga au­tor teab nii mõn­da­gi kri­mi­naal­se­test juh­tu­mi­test Ees­ti mõi­sa­tes ja see fakt lu­bab loo­ta, et Sa­ga­di pa­ru­nil tu­leb ka edas­pi­di uuri­ja tööd teha. Ris­ti sol­da­ti mõis­ta­tu­se la­hen­das ta väga edukalt!

Koh­tu­me Tapa raa­ma­tu­ko­gus 24. ok­toob­ril 2019. a kell 18.00!
Tule kindlasti!