(Eesti) „Risti soldati mõistatus. Sagadi paruni mõrvalood“

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Kohtumine Ain Kütiga Tapa Vallaraamatukogus
Ko­h­tu­mine Ain Küti­ga Tapa Vallaraamatukogus

Tapa Val­laraa­matuko­gus (I ko­r­ruse luge­mis­saalis) 24. ok­too­bril al­gusega 18.00 on arut­luse all „Risti sol­dati mõis­ta­tus. Saga­di paruni mõr­val­ood“. Krim­i­naal­ro­maani saamis­lugu ja taga­maid avab au­tor Ain Kütt.

Krim­i­naal­loo tege­vus viib luge­ja 1828. aas­tasse ja mitmesse mõisa, mis jäid prae­guse La­he­maa rahvus­par­gi maadele. On alust ar­va­ta, et ajaloolase tausta­ga au­tor teab nii mõnda­gi krim­i­naalsetest juh­tu­mitest Eesti mõisates ja see fakt lubab loo­ta, et Saga­di parunil tuleb ka edas­pi­di uuri­ja tööd teha. Risti sol­dati mõis­ta­tuse la­hen­das ta väga edukalt!

Ko­h­tume Tapa raa­matuko­gus 24. ok­too­bril 2019. a kell 18.00!
Tule kindlasti!