Veel pole hilja õppida! Säästlik ja loodussõbralik kodu

Näitus "Veel pole hilja õppida! Säästlik ja loodussõbralik kodu"
Näi­tus „Veel pole hil­ja õp­pi­da! Sääst­lik ja loo­dus­sõb­ra­lik kodu“

2. ok­toob­rist 4. no­vemb­ri­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Veel pole hil­ja õp­pi­da! Sääst­lik ja loo­dus­sõb­ra­lik kodu“.

Üha enam rää­gi­tak­se ühis­kon­nas klii­ma­muu­tus­test. Prob­leem pais­tab ole­ma lii­ga suur, et ük­sikisik mi­da­gi teha suu­daks. Ent just väi­ke­s­test iga­päe­vas­test va­li­ku­test võib sõl­tu­da väga pal­ju. See­pä­rast on aeg õp­pi­da ela­ma sääst­li­kult ja te­gut­se­ma loo­dus­sõb­ra­li­kult. Alus­ta­me oma majapidamisest!