(Eesti) Veel pole hilja õppida! Säästlik ja loodussõbralik kodu

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Veel pole hilja õppida! Säästlik ja loodussõbralik kodu"
Näi­tus “Veel pole hil­ja õp­p­i­da! Sääst­lik ja lood­ussõbra­lik kodu”

2. ok­too­brist 4. no­vem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Veel pole hil­ja õp­p­i­da! Sääst­lik ja lood­ussõbra­lik kodu”.

Üha enam räägi­takse ühiskon­nas kli­ima­muu­tustest. Prob­leem paistab ole­ma li­iga suur, et ük­sik­isik mida­gi teha su­u­daks. Ent just väikestest igapäev­astest va­likutest võib sõl­tu­da väga palju. Seep­ärast on aeg õp­p­i­da ela­ma sääst­likult ja tegut­se­ma lood­ussõbra­likult. Alus­tame oma majapidamisest!