November – käsitöökuu

Raamatunäitus "November - käsitöökuu"
Raa­ma­tu­näi­tus „No­vem­ber – käsitöökuu“

1.–30. no­vemb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „No­vem­ber – kä­si­töö­kuu“.

No­vemb­ri­õh­tud on kä­si­töö­ks pa­ri­mad – hä­ma­rad, ra­hu­li­kud, õueah­vat­lus­test priid. Käe­li­ne te­ge­vus on tõe­li­selt ka­su­lik vaim­se­le ter­vi­se­le, kuna lõõ­gas­tab ja maandab stres­si, an­nab ene­se­kind­lust ning pa­randab mälu ja kes­ken­du­mis­võimet. Li­sa­mo­ti­vat­sioo­ni saab vas­ta­va­test rik­ka­li­kult il­lust­ree­ri­tud raamatutest.