Ole IT-vaatlik

"IT-vaatlik" poster
„IT-vaat­lik“ poster

Rii­gi In­fo­süs­tee­mi Ame­ti (RIA) üles­kut­sel ava­tak­se 20. no­vemb­ril 2019. a pal­ju­des Ees­ti raa­ma­tu­ko­gu­des „IT-vaat­lik­ku­se“ nõu­an­de­punk­tid. Ka Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gud võ­ta­vad akt­sioo­ni­st osa.

Ole IT-vaat­lik“ on kü­ber­tur­va­li­su­se kam­paa­nia, mis kes­ken­dub kü­ber­tead­lik­ku­se tõst­mis­e­le va­nema­ealis­te seas, kes ei ole seal­se­test oh­tu­dest nii häs­ti in­for­mee­ri­tud. Kam­paa­nia ko­du­leht www.itvaatlik.ee koondab liht­sad nõu­an­ded tur­va­li­selt in­ter­ne­tis toimetamiseks.