(Eesti) Uhke põhjamaine

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Uhke põhjamaine"
Näi­tus “Uhke põhjamaine”

9. no­vem­brist 14. det­sem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Uhke põh­ja­maine”.

Põh­ja­maade kir­jan­dus­nä­dalale pühen­datud näi­tusel on root­si, soome ja nor­ra au­torite loomingut. Põh­ja­maade kir­jan­dus­nä­dal on sünd­mus, mille jook­sul Põh­ja­maade raa­matukogud ja Põh­jala Ühing ko­r­ral­davad Põh­ja- ja Bal­ti­maade raa­matukogudes, koolides ja selt­si­ma­jades näi­tusi, et­tel­ugemisi, raa­matu­tutvus­tusi ja debatte.