Jõulutaat on meie poole teel

Raamatuväljapanek "Jõulutaat on meie poole teel"27. no­vemb­rist 2019. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jõu­lu­taat on meie poo­le teel“.

Jõu­lu­va­na tu­lekuks tu­leb end va­ra­kult val­mis pan­na. Kin­gi­tu­se lu­nas­ta­miseks võib lu­ge­da luu­le­tust, laul­da või hoo­pis­ki jõu­lu­taa­di­le enda kä­si­töö­os­kust de­monst­ree­ri­da. Suureks abiks on näi­tu­sel ole­vad luu­le-ja lau­lu­raa­ma­tud ning meis­ter­da­mise käsiraamatud.