Leia oma jõuluime“

Raamatunäitus "Leia oma jõuluime"2. det­semb­rist 2019. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Leia oma jõului­me“.

Jõu­lud on eri­li­ne aeg. Tih­ti rää­gi­tak­se, et just sel­lel ajal juh­tub pal­ju ime­sid. Need imed võivad pei­tu­da ka väga liht­sa­tes aja­des – saht­li­põh­jast tu­leb väl­ja aas­ta­id ta­gasi saa­dud jõu­lu­kaart soo­ja­de ter­vi­tus­te­ga või kui pih­ku sa­tub kuu­se­ehe, mida väik­se lap­se­na ki­ki­var­vul kuu­se otsa üri­ta­sid ri­pu­ta­da. Just mä­les­tused tee­vad­ki jõu­lua­ja imeliseks!