(Eesti) Arhitektuur paberis ja paberist

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Arhitektuur paberis ja paberist"2. det­sem­brist 2019. a kuni 28. jaan­uar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Arhitek­tu­ur paberis ja paberist”.

Eesti Trü­ki- ja Paber­imuu­se­u­mi raa­matute ränd­näi­tus tutvustab arhitek­tu­uri­ga seo­tud ru­umil­isi raa­ma­tu­id kaasa­ja paberi­in­sener­idelt ja kun­st­nikelt. Al­gselt olid li­iku­vad raa­matud mõel­dud õppe­va­hendiks ain­ult täiskas­vanutele, tä­napäe­val on ru­umi­line raa­mat nii hariv kui ka õpetav, samu­ti meelt rõõ­mus­tav. Vi­imase küm­nen­di jook­sul on mahulised raa­matud muu­tunud tehniliselt keerukateks ja kun­stiliselt kõrgetasemeliseks.