Luubi all on Suurbritannia

Raamatunäitus "Luubi all on Suurbritannia"2.–30. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Luu­bi all on Suurb­ri­tan­nia“.

Eel­mise aas­ta märk­sõ­na vä­lis­po­lii­ti­kas oli kaht­le­ma­ta Brexit ja kõi­ge loe­tu­ma­teks vä­li­suu­dis­teks olid Suurb­ri­tan­nia en­di­se pea­mi­nist­ri The­re­sa May ning prae­gu­se pea­mi­nist­ri Bo­ris John­so­ni po­lii­ti­li­sed la­hin­gud. See­ga on Ing­lis­maa edas­pi­di­gi eri­li­se tä­he­le­pa­nu all. Raa­ma­tu­näi­tu­sel on tut­vu­miseks Suurb­ri­tan­nia aja­lugu ja kirjandus.