Seal, kus me kohtusime

Anne Rudanovski fotonäitus "Seal, kus me kohtusime" plakat9. det­semb­rist 2019. a kuni 23. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Anne Ru­da­novs­ki fo­to­näi­tus „Seal, kus me koh­tusi­me“.

Anne Ru­da­novs­ki koos­ta­tud näi­tus viib vaa­ta­ja rei­si­le, aga mit­te ai­nult maa­il­ma eri kon­ti­nen­ti­de­le geog­raa­fi­li­ses ruumis, vaid ka mõt­te­maa­il­ma, kus elu an­nab sul­le roh­kem kui ühe või­ma­lu­se. Fo­to­delt ava­nev väär­tus­ta­tud het­ke­de ko­gum on au­to­rit isik­li­kult puu­du­ta­nud. Kõi­gi fo­to­del ole­va­te ini­mes­te­ga on su­hel­dud, kee­le­bar­jää­ri pu­rus­ta­sid nae­ra­tus või ke­ha­keel. Lõpp­tu­le­mu­se­na fo­to­dest tek­kiv ül­dis­tus rää­gib aus­tu­sest elu vas­tu ja on pi­gem iga­vi­ku poee­sia kui dokumentatsioon.
Eks­po­nee­ri­tud fo­tod on üles võe­tud Anne Ru­da­novs­ki pool aas­tat kest­nud üm­ber­maa­il­ma­rei­si jook­sul 13 rii­gis – Iis­rae­lis, Egip­tu­ses, In­dias, Ne­paa­lis, In­do­nee­sias, Aust­raa­lias, Hii­nas, Ko­reas, Jaa­pa­nis, Viet­na­mis, Kam­bod­žas, Tais, Mehhikos.

Anne Ru­da­novs­ki fo­to­näi­tus „Seal, kus me kohtusime“

Anne Ru­da­novs­ki fo­to­näi­tus „Seal, kus me kohtusime“

Anne Ru­da­novs­ki fo­to­näi­tus „Seal, kus me kohtusime“

Anne Ru­da­novs­ki fo­to­näi­tus „Seal, kus me kohtusime“

Anne Ru­da­novs­ki fo­to­näi­tus „Seal, kus me kohtusime“

Anne Ru­da­novs­ki fo­to­näi­tus „Seal, kus me kohtusime“