Vendade Grimmide muinasjuttude illustratsioonid eesti kunstnikelt

Näitus "Vendade Grimmide lugude muinasjutuillustratsioonid eesti kunstnikelt"2. det­semb­rist 2019. a kuni 18. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Ven­da­de Grimmi­de mui­nas­jut­tu­de il­lust­rat­sioo­nid ees­ti kunst­ni­kelt“.

Ku­raa­tor Vii­ve Noor näitusest:
Näitus "Vendade Grimmide lugude muinasjutuillustratsioonid eesti kunstnikelt"„Näi­tus on väga mit­me­pal­ge­li­ne ala­tes kunst­ni­kest, kel­lest noo­ri­mad al­les alus­ta­vad oma loo­me­teed ja va­nemad on jõud­nud oma ela­tud aas­ta­te­ga jät­ta mär­ga­ta­va jäl­je meie kuns­ti­luk­ku. On töid, mil­le ad­res­saa­diks on lap­sed, ning töid, mil­le ad­res­saa­diks on suu­red ini­me­sed. Aga nagu mui­nas­jut­tu­de pu­hul ikka – iga­üks leiab oma.”

Näi­tu­sel on esin­da­tud 20 kunst­nik­ku: Sve­ta Alek­se­je­va, Anu Kalm, Kris­ti Kan­gi­las­ki, Kadi Ku­re­ma, Anne Lin­na­mä­gi, Re­gi­na Lukk-Toom­pe­re, Ülle Meis­ter, Tiia Mets, Jüri Mil­de­berg, Pi­ret Mil­de­berg, Ger­da Mär­tens, Vii­ve Noor, Juss Piho, Anne Pik­kov, Ulla Saar, Ker­tu Sil­las­te, Cat­he­ri­ne Za­rip, Tii­na Ma­riam Rein­sa­lu, Maar­ja Van­nas-Raid ja Ur­mas Viik.