Õnne, naeru, armastust

4. jaa­nua­rist 1. veebruari­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Õnne, nae­ru, ar­mas­tust“.

Uus aas­ta toob meie kõi­gi jaoks mi­da­gi uut. Olu­li­ne on, et sin­na sis­se ma­huks ka õnne, rõõ­mu ja ar­mas­tust. Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud, mis pa­ka­ta­vad rõõ­must. Mõ­nest raa­ma­tu­st leiab soo­vi­tusi sel­le koh­ta, kui­das oma elu ter­vis­li­ku­maks ja rõõm­sa­maks muuta.