XV Nukitsa konkurss

9. jaa­nua­rist 23. veeb­ru­ra­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek XV Nu­kit­sa kon­kurss“.

Algab XV Nu­kit­sa kon­kurss. Võist­lusel kon­ku­ree­rib 100 al­gu­pä­rast ees­ti­keel­set las­te- ja noor­te­raa­ma­tut, mis on Ees­tis il­mu­nud 2018. ja 2019. aas­tal. Ees­märk on väl­ja sel­gi­ta­da kahe vii­ma­se aas­ta lem­mik­kir­ja­nik ja il­lust­raa­tor. Hää­le­ta­da saa­vad 6–13-aastased lapsed.